mail%20logo

Därför ska HR ingå i ledningsgruppen

Därför ska HR ingå i ledningsgruppen

En ledningsgrupp diskuterar utmaningar och mål i framtiden samt en arena där beslutsfattande sker. Gruppen består ofta av flera personer i olika roller med varierande kompetenser som bland annat VD, ekonomichef, marknadsföringschef och operativa chefer.

Under de senaste åren har flera ledningsgrupper också sett vikten av att ha HR-expertis kring detta bord. Vilka är de främsta orsakerna till det? Vi delar några av dem i artikeln nedan.ikon cjeck Fokusera på medarbetarna
De flesta som driver ett företag i dag är förmodligen överens om att de människor som arbetar där är den viktigaste resursen de har. En stor förutsättning för att medarbetarna ska prestera som bäst på jobbet är att de trivs och är motiverade. Därför bör företagen fokusera på att lyssna på signaler från anställda och underlätta deras välbefinnande och utveckling. Motiverade människor är otroligt viktiga för en bra företagskultur och i sin tur ett företags framgång och välmående. 
Därför bör frågor kring hur man säkerställer välbefinnande, motivation och utveckling för medarbetare vara aktuella ämnen även i ledningsgrupper. Något som HR kan vara en värdefull bidragsgivare till.
I rollen som HR-chef eller likvärdigt kommer hen ofta närmare de anställda än övriga i ledningsgruppen och har möjlighet att känna av temperaturen på företaget på ett annat sätt än många andra i ledningsgruppen. Den information som inhämtas kan sedan användas som grund för diskussioner kring resurser, motivation och prestation.

För en ekonomichef handlar ledningsmöten ofta om siffror och lönsamhet. Med ett HR-perspektiv riktast blicken även mot individen och hur företaget kan skapa en arbetsplats där medarbetaren trivs och känner sig sedd. Kanske bör det investeras mer i anställda för att säkra ett värdeskapande i framtiden. Lönsamhet är ofta nära kopplad till medarbetare som vill bidra. 
 
Dessutom har kraven på en arbetsgivare förändrats under åren. Medarbetare har idag höga ambitioner och förväntningar på att företag ska ha en god företagskultur. Med andra ord: För att företaget ska nå en låg personalomsättning och samtidigt locka till sig ny expertis så bör HR se till att dessa frågor hamnar på ledningsgruppens agenda.
 
En bra företagskultur och en bra arbetsplats skapas genom det ledarskap som utövas. Överlag bör ledningsgruppen ha den kompetens och kunskap som HR kan bidra med för att föreslå och exekvera åtgärder som fokuserar på de anställda i företaget. 
 


ikon cjeck Strategi för kulturbyggande

HR-rollen har också förändrats mycket de senaste åren. Från att fokusera mindre på personalförvaltning till att ta ett mer strategiskt förhållningssätt till hur man skapar värde och utveckling för företaget.  

En erfaren HR-chef kan bidra med strategiska aktiviteter till ledningsgruppen som hen även ansvarar för att genomföra. Det kan handla om mer frekventa medarbetarsamtal, fasta mötespunkter med anställda eller se över processen för kompetensutveckling. 

Det handlar om att ha en plan som följs upp och utvärderas. Det kan vara så att företaget behöver förstärka sin HR kompetens för att nå nya mål och ambitioner.

Kanske i form av en HR-ansvarig som ska hjälpa till att säkerställa att exempelvis rekryteringsprocesserna är bra eller att organisationsförändringar förankras i hela företaget.

I huvudsak bör vägen vara kort för information och diskussion i ledningsgruppen när det gäller områden som handlar om ett företags framgång. På så sätt kommer man också att se till att åtgärderna samordnas med verksamhetens övergripande strategi, utöver företagets HR-strategi.ikon cjeck Att använda teknik för att bättre lyckas
En stor del av HR-arbetet är att säkerställa att bra processer och rutiner finns, för att på bästa möjliga sätt stötta medarbetarna, cheferna och i sin tur organisationen. Idag finns det mycket bra verktyg på marknaden som bör utnyttjas för att säkerställa kvalitet och effektivitet i detta arbete. 
En HR-avdelning ska inte ägna för mycket tid åt att manuellt flytta papper och uppdatera medarbetarregister idag. Det kan även finnas olika rutiner ute i organisationen: exempelvis lokala rekryteringsprocesser som är tidskrävande.

Med det sagt så finns det risk outnyttjad potential i företagets HR-arbete. En HR-chef kan förmedla och belysa detta i ledningsgruppen och föreslå nya och bättre verktyg och processer. Investeringar i teknik, till exempel HR-system, kan vara kostnadseffektivt och säkerställa en högre kvalitet. Med bra verktyg kan ledningen också se effekterna av de olika åtgärderna och mäta utvecklingen på lång sikt.  

Om HR bidrar till att sätta företagets agenda och synliggör  sambandet mellan affärsaspekten och kulturbyggandet i ledningsgruppen så tror vi att företagen blir mer framgångsrika med sina framtida strategier och mål.
 
D%C3%A4rf%C3%B6r%20ska%20HR%20ing%C3%A5%20i%20ledningsgruppen

Kontakta oss